Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Υγεία πάνω από τα 60 | Companies’ Social Responsibility and Health in 60+

Quote in greek

Στο πλαίσιο του έργου ERASMUS+ Υγεία πάνω από τα 60, και στις επιμορφωτικές συναντήσεις των εταίρων μεγάλη έμφαση δόθηκε στην έννοια της προετοιμασίας για την Zωή Μετά την Συνταξη και  ο κομβικός ρόλος των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις προτείνεται να συμβάλλουν στην διαδικασία κατανόησης της ενεργού γήρανσης μέσω της σύνταξης ενός ευρύτερου προγράμματος Ανθρωπιστικής Εταρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) που να εστιάζει στο μέλλον, το μετά την εργασία, και να αφορά τόσο το εσωτερικό της όσο και το κοινωνικό περιβαλλον στο οποίο απευθύνεται.

Βασιλική Τσεκούρα, ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ

Quote in english (will be translated automatically based on your choice of language)

In the framework of the ERASMUS+ project Health over 60, and in the training meetings of the partners, great emphasis was placed on the concept of preparation for Life After Retirement and the pivotal role of businesses. Businesses are suggested to contribute to the process of understanding active aging through the drafting of a broader program of Humanitarian Corporate Social Responsibility (CSR) that focuses on the future, after work, and concerns both its internal and the social environment to which it is addressed .

Vasiliki Tsekoura, DAFNI KEK

Read the whole article in EPALE (Greek): https://epale.ec.europa.eu/el/blog/etairiki-koinoniki-eythyni-kai-ygeia-pano-apo-ta-60

Leave a Comment